Thông báo - Sự kiện

Trường Đại học Hạ Long thí điểm thi tuyển viên chức quản lí

Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có chủ trương thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lí cấp sở, cấp phòng. Thực hiện chủ trương đó, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển viên chức quản lí cấp phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường…

Thông báo về việc bình xét, xếp loại để tính hưởng mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộ 2019Thông báo về việc nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2020Thông báo tuyển dụngThông báo thi tuyển cán bộ quản líNhững điểm mới của Luật Giáo dục 2019

Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…