Thông báo - Sự kiện

Hướng dẫn quy trình mời giảng viên thỉnh giảng

Kể từ ngày 01/01/2020, việc mời giảng viên thỉnh giảng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trường Đại học Hạ Long thí điểm thi tuyển viên chức quản líThông báo về việc bình xét, xếp loại để tính hưởng mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộ 2019Thông báo về việc nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2020Thông báo tuyển dụngThông báo thi tuyển cán bộ quản lí

Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…