Thứ Hai, 14/5/2018 | 11:04 GMT +7

Sứ mạng và tầm nhìn

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước

1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, trường Đại học Hạ Long trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng có uy tín về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển cuả tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

 

 

BÌNH LUẬN