Thứ Hai, 14/5/2018 | 11:04 GMT +7

Sứ mạng và tầm nhìn

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước

Ngày 12/6/2020 Trường Đại học Hạ Long đã sửa lại và công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, trong đó Sứ mạng và tầm nhìn đã được khẳng định và sửa đổi bổ sung theo Quy chế và tổ chức hoạt động của trường như sau:.

1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, trường Đại học Hạ Long trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín, đặc biệt là có vị thế hàng đầu trong cả nước về đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực du lịch và ngôn ngữ.

 

 

BÌNH LUẬN