Thứ Sáu, 5/10/2018 | 23:16 GMT +7

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Toàn bộ các nội dung công khai theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Nhà trường công khai trên website, niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông qua các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng, Đề án tuyển sinh năm 2017, Kế hoạch năm học, Thời khoá biểu… Dưới đây là toàn văn các báo cáo ba công khai:

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Tên báo cáo
1 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện năm học 2018 – 2019
2 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoach thực hiện năm học 2019 – 2020
3 Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
4 Thông báo Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
5 Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
6 Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường Đại học Hạ Long năm học 2018 – 2019
7 Thông báo Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019

 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

TT Năm ngân sách
1 Ngân sách năm 2019
2 Ngân sách năm 2018
3 Ngân sách năm 2017
4 Ngân sách năm 2016
5 Ngân sách năm 2015

 

BÌNH LUẬN