Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật