Văn bản quy định

Quy chế, quy định nội bộ Trường ĐHHL

Dưới đây là các văn bản quy định nội bộ của Trường Đại học Hạ Long, được chia ra các lĩnh vực do các phòng chức năng tham mưu ban hành:

Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…