Thứ Tư, 19/10/2022 | 08:47 GMT +7

Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, ngày 18/4//2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Trong Kết luận, Bộ chính chị đưa ra 3 mục tiêu, cụ thể:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

2. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

3. Đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ chính trị cũng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện gồm:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát,

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

3. Chủ động dự báo, kịp thời ban hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh, liêm chính; tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp đồng bộ, tinh gọn.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Kết luận này; giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26/7/2022, “Chương trình hành động hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4//2022 của của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 20/9/2022 phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2025; giai đoạn 2025-2030 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng:

1. Nâng cao, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng.

2. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành đầy đủ, kịp thời để hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

3. Đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền; kịp thời phản biện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, có sự lan tỏa tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát.

4. Cấp ủy các cấp ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

5. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát:

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

2. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lí kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

3. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh.

4) Uỷ ban kiểm tra cấp trên thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát.

5. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

6. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát

 Ba là, Định kì tổ chức sơ kết, tổng kết; chủ động dự báo, kịp thời ban hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật.

Bốn là xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh, liêm chính; tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp đồng bộ, tinh gọn:

1. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh.

3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

4. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương  tiện làm việc, kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn số 5092/UHND-TH5 ngày 26/9/2022 về việc thực hiện Chương trình hành động và Quyết định của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lí tập trung, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình hoặc kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiểu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại “Chương trình hành động hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4//2022 của của Bộ Chính trị và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 20/9/2022  phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; định kì báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

BÌNH LUẬN