Phòng Tổ chức . Hành chính, Thanh tra, Pháp chế

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số Trường Đại học Hạ Long năm 2024

Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 10/11/2023 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 276), Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 13/3/2024 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 73), Kế hoạch số 46/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 46) và Kế hoạch số 531/KH-ĐHHL ngày 15/4/2022, Chuyển đổi số toàn diện của Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 531, Trường Đại học Hạ Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số năm 2024,

Thông báo về việc nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương […]