Thông báo

Phân công chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường

Ngày 21/10/2022, Hiệu trưởng đã phân công các đơn vị chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường tại kì họp quý IV năm 2022 (tại Công văn số 1490/ĐHHL-TCHC). Nội dung phân công như sau:

Hội đồng trường