Thông báo

Phân công chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường

Ngày 21/10/2022, Hiệu trưởng đã phân công các đơn vị chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Trường tại kì họp quý IV năm 2022 (tại Công văn số 1490/ĐHHL-TCHC). Nội dung phân công như sau:

Tin tức, sự kiện

Hội đồng trường chuẩn bị kì họp quý IV năm 2022

Ngày 21/10/2022, Hội đồng trường đã có công văn số 1489/ĐHHL-HĐT về việc chuẩn bị nội dung kì họp Hội đồng Trường quý IV năm 2022. Nội dung công văn như sau:

Văn bản ban hành

Các nghị quyết kì họp quý III năm 2022

Tại kì họp quý III năm 2022, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã thống nhất ban hành 6 nghị quyết:

Hội đồng trường