Thứ Hai, 1/10/2018 | 10:54 GMT +7

THÀNH TỰU 5 NĂM TỪ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trong 5 năm qua, tổ chức bộ máy của trường đã ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng cao về chất lượng, hợp lí về cơ cấu.

Khi trường Đại học Hạ Long mới được thành lập, tổng số viên chức và lao động toàn trường có 333 người, trong đó có 3 tiến sĩ, 142 thạc sĩ, tổng số giảng viên ở các khoa có 173 người (chiếm 52%).

Hiện nay toàn trường có 285 người, trong đó có 31 tiến sĩ, 176 thạc sĩ, tổng số giảng viên ở các khoa có 181 người (chiếm 63,5%). Như vậy sau 5 năm phát triển, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ, tổng số viên chức và lao động đã giảm 48 người (giảm 14,4%), số lượng tiến sĩ và thạc sĩ tăng 62 (tăng 1,43 lần), trong đó số lượng tiến sĩ tăng 10 lần.Chất lượng giảng viên nhà trường không ngừng phát triển về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm, trình độ tin học, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp.

Có được những thành tích đó là do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành đã rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho trường phát triển.

Nhờ có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh, trường đã tuyển dụng được 10 tiến sĩ và 2 thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài. Ngoài ra, trường còn tuyển dụng được 5 tiến sĩ và 2 thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài theo chế độ thu hút của trường. Đội ngũ giảng viên chất lượng cao được thu hút về trường đã góp phần mở được 11 ngành đại học mới và tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng ngay từ những năm đầu thành lập trường.

Lãnh đạo trường rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, đồng thời nhiều giảng viên đã nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ. Trong 5 năm qua, trường đã cử 9 người đi làm nghiên cứu sinh, 40 người đi đào tạo thạc sĩ, 7 người đi học cao cấp lí luận chính trị, 37 người đi học trung cấp lí luận chính trị.

Trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên sẽ ngày càng phát triển theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn ngày càng cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có tâm với nghề, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Đại học Hạ Long ngày càng vững mạnh.

SO SANHSỰ GIA TĂNG SỐ LƯỢNGTIẾN SĨ VÀTHẠC SĨ SAU 5 NĂM

SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU GIẢNG VIÊN CÁC KHOA SAU 5 NĂM

 

BÌNH LUẬN