Thứ Sáu, 22/3/2024 | 15:53 GMT +7

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC – KHOA SƯ PHẠM

Là một trong các ngành đào tạo trình độ đại học của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục Tiểu học trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: có đủ sức khoẻ, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về khoa học Giáo dục Tiểu học; có kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Tiểu học; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ của khoa học vào thực tiễn Giáo dục Tiểu học; chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp và thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Ban truyền thông

BÌNH LUẬN