Thứ Sáu, 10/4/2020 | 11:31 GMT +7

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
Áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2022
TT KHỐI KIẾN THỨC
Tên học phần
Mã HP Số
TC
Loại TC Số Học kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 Đơn vị phụ trách Học trước(2)
LT TH tiết (đề xuất) 16 17 17 15 16 15 17 11 Tiên quyết(1)
A Khối kiến thức giáo dục đại cương 27 18 9 540
A1 Bắt buộc 25 16 9 510
I Lý luận chính trị – Pháp luật 14 14 0 210
1 Triết học Mác – Lênin CB601001 3 3 0 45 3 3 KHCB
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin CB601002 2 2 0 30 4 2 KHCB CB601001(2)
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học CB601003 2 2 0 30 5 2 KHCB CB601002(2)
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh CB601004 2 2 0 30 6 2 KHCB CB601003(2)
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CB601005 2 2 0 30 7 2 KHCB CB601004(2)
6 Pháp luật đại cương CB601007 3 3 0 45 2 3 KHCB
II Ngoại ngữ – Tin học 11 2 9 300
7 Tiếng Anh 1 NN602131 2 0 2 60 1 2 NN
8 Tiếng Anh 2 NN602132 2 0 2 60 2 2 NN NN602131(1)
9 Tiếng Anh 3 NN602133 2 0 2 60 3 2 NN NN602132(1)
10 Tiếng Anh 4 NN602134 2 0 2 60 4 2 NN NN602133(1)
11 Tin học ứng dụng IT601001 3 2 1 60 1 3 CNTT
III Giáo dục thể chất 3* 3* 90*
12 Giáo dục thể chất 1 CB601022 1* 1* 30* 1 1* KHCB
13 Giáo dục thể chất 2 CB601023 2* 2* 60* 2 2* KHCB
IV Giáo dục Quốc phòng – An ninh CB601024 8* 165* 1 8* KHCB
A2 Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 2 2 0 30
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam VH602005 2 2 0 30 2 2 VH
15 Lịch sử văn minh thế giới SP601001 2 2 0 30 2 SP
16 Soạn thảo văn bản SP601033 2 1 1 45 2 SP
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 97 46 51 2235
I Kiến thức cơ sở ngành 25 14 11 540
I.1 Khối kiến thức bắt buộc 21 12 9 450
17 Tâm lí học tiểu học SP622003 3 2 1 60 1 3 SP
18 Giáo dục học đại cương SP622004 2 1 1 45 1 2 SP
19 Giáo dục học tiểu học SP622005 2 1 1 45 2 2 SP SP622004 (2)
20 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học SP622006 2 1 1 45 5 2 SP SP622005 (2)
21 Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học SP622007 2 1 1 45 5 2 SP SP622004 (2)
22 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học SP601031 2 1 1 45 3 2 SP SP622005 (2)
23 Tiếng Việt thực hành SP622009 2 1 1 45 1 2 SP
24 Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục – Đào tạo SP622010 2 2 0 30 7 2 SP SP622005 (2)
25 Giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học SP622011 2 1 1 45 2 2 SP SP622003 (2)
26 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội SP622012 2 1 1 45 2 2 SP
I.2 Khối kiến thức tự chọn 1
(chọn 1 trong 3 học phần)
2 1 1 45
27 Giáo dục Stem ở tiểu học SP622013 2 1 1 45 5 2 SP SP622005 (2)
28 Đánh giá trong giáo dục tiểu học SP622014 2 1 1 45 5 SP SP622005 (2)
29 Hoạt động trang trí ở trường tiểu học SP622015 2 1 1 45 5 SP SP622035 (2)
I.3 Khối kiến thức tự chọn 2
(chọn 1 trong 3 học phần)
2 1 1 45
30 Thiết kế và tổ chức trò chơi vận động cho học sinh tiểu học SP622016 2 1 1 45 7 2 SP SP622005 (2)
31 Nhảy hiện đại SP622017 2 1 1 45 7 SP
32 Thực hành ca khúc thiếu nhi trên đàn Organ SP622018 2 1 1 45 7 SP
II Khối kiến thức chuyên ngành 55 32 23 1170
II.1 Khối kiến thức bắt buộc 49 29 20 1035
33 Nhập môn Xác suất – Thống kê SP622019 2 1 1 45 7 2 SP
34 Cơ sở toán học của môn Toán ở tiểu học 1 SP622020 2 1 1 45 1 2 SP
35 Cơ sở toán học của môn Toán ở tiểu học 2 SP622021 2 1 1 45 2 2 SP SP622020(2)
36 Cơ sở toán học của môn Toán ở tiểu học 3 SP622022 2 1 1 45 3 2 SP SP622021(2)
37 Tiếng Việt 1 SP622023 2 1 1 45 1 2 SP
38 Tiếng Việt 2 SP622024 2 1 1 45 2 2 SP SP622023(2)
39 Tiếng Việt 3 SP622025 2 1 1 45 3 2 SP SP622024(2)
40 Văn học SP622026 3 2 1 60 4 3 SP
41 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 SP622027 3 2 1 60 3 3 SP SP622024(2)
42 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 SP622028 3 2 1 60 4 3 SP SP622027(2)
43 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 SP622029 3 2 1 60 3 3 SP SP622022(2)
44 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 SP622030 3 2 1 60 4 3 SP SP622029(1)
45 Thực hành giải Toán ở tiểu học SP622031 2 1 1 45 5 2 SP  SP622030(2)
46 Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học SP622032 3 2 1 60 6 3 SP
47 Công nghệ và phương pháp dạy học Công nghệ ở tiểu học SP622033 3 2 1 60 6 3 SP
48 Giáo dục Âm nhạc ở tiểu học SP622034 3 2 1 60 5 3 SP
49 Giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học SP622035 3 2 1 60 6 3 SP
50 Giáo dục sức khỏe và thể chất ở trường tiểu học SP622036 2 1 1 45 7 2 SP
51 Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức ở tiểu học SP622037 2 1 1 45 5 2 SP
52 Công tác chủ nhiệm lớp và phụ trách Chi đội ở tiểu học SP622038 2 1 1 45 4 2 SP SP622005 (2)
II.2 Khối kiến thức tự chọn 1
(Chọn 2 trong 6 học phần)
4 2 2 90
53 Bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt ở tiểu học SP622039 2 1 1 45 7 4 SP SP622028(2)
54 Dạy học Tiếng Việt ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực và trải nghiệm sáng tạo SP622040 2 1 1 45 7 SP SP622028(2)
55 Dạy học môn Tiếng Việt bậc tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới SP622041 2 1 1 45 7 SP SP622028(2)
56 Phát triển năng lực tư duy Toán học cho học sinh tiểu học SP622042 2 1 1 45 7 SP SP622031(2)
57 Dạy học môn Toán ở tiểu học bằng tiếng Anh SP622043 2 1 1 45 7 SP  SP622030(2)
58 Dạy học Toán ở tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm SP622044 2 1 1 45 7 SP
II.3 Khối kiến thức tự chọn 2
(Chọn 1 trong 5 học phần)
2 1 1 45
59 Dạy học phát triển năng lực các môn về Tự nhiên và Xã hội SP622045 2 1 1 45 7 2 SP
60 Dạy học Lịch sử và Địa lí địa phương ở tiểu học SP622046 2 1 1 45 7 SP
61 Làm đồ dùng dạy học ở tiểu học SP622047 2 1 1 45 7 SP
62 Giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường tiểu học SP622048 2 1 1 45 7 SP SP622005 (2)
63 Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học SP622049 2 1 1 45 7 SP SP622005 (2)
III Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 9 0 9 360
64 Thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 SP622050 1 0 1 30 5 1 SP SP622030(2)
65 Thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 SP622051 1 0 1 30 6 1 SP   SP622028(2)
66 Thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3 SP622052 1 0 1 30 7 1 SP
67 Thực tập Sư phạm I SP622053 3 0 3 135 6 3 SP
68 Thực tập Sư phạm II SP622054 3 0 3 135 8 3 SP
IV Khóa luận hoặc học phần  tương đương 8 0 8 165 8 8
IV.1 Khóa luận 8 165 8
IV.2 Học phần thay thế khoá luận 8 8 SP
69 Thực hành rèn luyện và phát triển một số kĩ năng dạy học Toán cho giáo viên tiểu học SP622055 3 2 1 60 8 SP SP622030(1)
70 Phát triển năng lực thiết kế và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Việt ở tiểu học SP622056 3 2 1 60 8 SP SP622051(2)
71 Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học về Tự nhiên và Xã hội SP622057 2 1 1 45 8 SP
Tổng khối lượng toàn khoá 124 64 60 2775

BÌNH LUẬN