Tin tức sự kiện

Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, hướng dẫn số 155 – HD/ĐU ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Hạ Long  về “Học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” ngày 02/10/2021, Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CHO HSSV KHÓA 2021 – 2022Quy định về thường trực – trực banKHOA KHOA HỌC CƠ BẢN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ QUAY PHÓNG SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONGGIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG THAM GIA TẬP HUẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS)Trường Đại học Hạ Long đạt giải nhất Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ V, năm 2021 do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức