Tin tức sự kiện

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG DO XE  PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI GÂY RA

Phương tiện giao thông vận tải cơ giới khi chủ phương tiện hoặc các chủ thể khác điều khiển phương tiện gây thiệt hại mà không thuộc các trường hợp miễn trừ trách nhiệm thì phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại theo quy định. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi được áp dụng là nhằm khôi phục những lợi ích bị thiệt hại cho người bị thiệt hại. Pháp luật Việt Nam đã có các quy định cụ thể về các loại thiệt hại được bồi thường, đảm bảo hài hòa quyền lợi của chủ phương tiện và người bị thiệt hại.

Ra mắt Câu lạc bộ Bóng bàn sinh viên Trường Đại học Hạ LongCHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN CỬ ĐẠI DIỆN THAM DỰ HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG NĂM 2022KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2025