Thứ Tư, 3/1/2024 | 09:17 GMT +7

Nghị định số: 85/2023/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định số: 85/2023/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Xem toàn văn Nghị định: TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN