Thứ Ba, 2/6/2020 | 09:11 GMT +7

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định về Kiểm tra, xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính

Nghị định quy định về Kiểm tra, xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính

       Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về Kiểm tra, xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

      Theo đó, Nghị định quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính, xử lí kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

       Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; cơ quan quản lí công tác thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính; Người có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

       Mục đích kiểm tra, xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lí, khắc phục…

       Qua công tác kiểm tra, xử lí vi phạm đảm bảo phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lí vi phạm hành chính.

        Cùng với đó, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

        Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính có thể sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật như: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. Trong đó, hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc sẽ được áp dụng trong trường hợp vi phạm như: Cán bộ, công chức, viên chức giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lí; Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đòi, nhận tiền của người vi phạm…

       Nguyên tắc kiểm tra, xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính: Khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra khác đối với một đơn vị trong cùng thời gian; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. Kết hợp giữa việc tự kiểm tra của đối tượng được kiểm tra với việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

      Kết luận kiểm tra phải được đối tượng được kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn. Các sai phạm, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xử lí kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng việc và tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Kết luận kiểm tra phải được người có thẩm quyền kiểm tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

      Chủ thể có thẩm quyền kiểm tra và đối tượng được kiểm tra được xác định trên cơ sở nguyên tắc của hoạt động quản lí nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn, lãnh thổ.

      Bên cạnh đó, tại Khoản 3, Điều 23 của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ: Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật; Việc tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi kỷ luật cũng được áp dụng trong trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do hoàn cảnh khách quan hoặc do lỗi của đối tượng vi phạm hành chính.

      Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020; các quy định về xử lí kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP

BÌNH LUẬN