Thứ Ba, 9/4/2019 | 10:48 GMT +7

Biểu mẫu 2024

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ...

Xin mời xem, tải về các biểu mẫu tại địa chỉ sau:

I. QUY TRÌNH

STT MÃ QUY TRÌNH  QUY TRÌNH BIỂU MẪU
1 QT06.01  NÂNG LƯƠNG SỚM  Tải về
2 QT06.02  CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  Tải về
3 QT06.03 TUYỂN DỤNG TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC  Tải về
4 QT06.04 TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  Tải về
5 QT06.05 THÔI VIỆC Tải về
6 QT06.06 THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Tải về
7 QT06.07 KHEN THƯỞNG Tải về
8 QT06.08 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN Tải về
9 QT06.09 KHIẾU NẠI Tải về
10 QT06.10 TỐ CÁO Tải về
11 QT06.11 KIẾN NGHỊ Tải về
12 QT06.12 ỐM ĐAU THAI SẢN Tải về
13 QT06.13 THẨM ĐỊNH VĂN BẢN Tải về
14 QT06.14 BẢO HIỂM XÃ HỘI Tải về

 

II. BIỂU MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm. Tải về

2. Bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung. Tải về

3. Báo cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập. Tải về