Thứ Sáu, 11/3/2022 | 15:57 GMT +7

QUY ĐỊNH MỚI: CHỈ CẦN MỘT CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THAY CHO CÁC CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁC HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Ngày 04/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Ngày 04/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III), giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) và giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I). Cụ thể, với cả 3 chức danh nêu trên, chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm, thay vì từng loại chứng chỉ bồi dưỡng riêng biệt với mỗi hạng chức danh như quy định hiện hành.

Tương tự, với các chức danh giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I), chứng chỉ bồi dưỡng được yêu cầu chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, thay vì yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng riêng theo từng hạng như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, viên chức chỉ cần đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đã đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học; đồng thời được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư mới này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/04/2022.

Xem chi tiết Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT tại đây: 04-bgdt.signed

BÌNH LUẬN