Thứ Hai, 11/3/2019 | 10:16 GMT +7

Văn bản biểu mẫu

Hệ thống biểu mẫu dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Hạ Long áp dụng từ năm 2019

I. VĂN BẢN, BIỂU MẪU KHOA HỌC

1. Văn bản nghiên cứu khoa học

STT  Văn bản Số hiệu Nội dung
1 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long Số: 681/QĐ-ĐHHL ngày 27 tháng 11 năm 2017 Tải về
2 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phát hành giáo trình, tài liệu dạy học của Trường Đại học Hạ Long Số: 946 /QĐ-ĐHHL ngày 28 tháng 12 năm 2020 Tải về

 

2. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

STT Tên biểu mẫu Nội dung
1 SVNCKH01. PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
2 SVNCKH02. THỐNG KÊ ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
3 SVNCKH03. THUYẾT MINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
4 SVNCKH03a. NHẬN XÉT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
5 SVNCKH03b. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
6 SVNCKH03c. BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
7 SVNCKH04. THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
8 SVNCKH05. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
9 SVNCKH06a. PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CẤP KHOA Tải về
10 SVNCKH06b. BIÊN BẢN HỌP TỔ CHẤM ĐÁNH GIÁ Tải về
11 SVNCKH07. BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
12 SVNCKH08a. PHIẾU NHẬN XÉT CẤP TRƯỜNG Tải về
13 SVNCKH08b. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG Tải về
14 SVNCKH08c. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG Tải về
15 SVNCKH09. MẪU BÁO CÁO CHỈNH SỬA NCKHSV Tải về

 

3. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên

TT Tên biểu mẫu Nội dung
1   01. Phiếu đăng kí nhiệm vụ khoa học Tải về
2   02. Thống kê nhiệm vụ khoa học (dành cho đơn vị) Tải về
3   03. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học Tải về
4   04. Nhận xét thuyết minh nhiệm vụ khoa học Tải về
5   05. Phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ khoa học Tải về
6   06A. Biên bản hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học (cấp trường) Tải về
7   06B. Biên bản hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học (cấp cơ sở) Tải về
8   07A. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học (của cá nhân) Tải về
9   07B. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học (của đơn vị) Tải về
10   08. Nhận xét kết quả nghiên cứu khoa học (của thành viên hội đồng nghiệm thu) Tải về
11   09. Phiếu đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học Tải về
12   10A. Biên bản hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học (cấp trường) Tải về
13   10B. Biên bản hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học (cấp cơ sở) Tải về
14   11. Đơn xin gia hạn thời gian nghiên cứu nhiệm vụ khoa học Tải về
15   12. Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học Tải về
16   13A. Biên bản nghiệm thu Hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
17   13B. Nhận xét hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
18   13C. Phiếu đánh giá hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
19   14. Bảng tổng hợp kết quả thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học của đơn vị Tải về
20   15. Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu nhiệm vụ khoa học của đơn vị Tải về
21   16. Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả NCKH Tải về
22   17. Mẫu Đề cương biên soạn giáo trình/tài liệu dạy học Tải về
23   17a. Mẫu Phiếu đánh giá đề cương chi tiết giáo trình/tài liệu dạy học Tải về
24   17b. Mẫu Biên bản xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình/tài liệu dạy học Tải về
25   17c. Bảng tổng hợp kết quả thẩm định đề cương chi tiết giáo trình/tài liệu dạy học Tải về
26   18a. Mẫu thực hành trình bày giáo trình – B5 Tải về
27   18b. Mẫu thực hành trình bày tài liệu biên soạn theo chương mục – A4 Tải về
28   18c. Mẫu thực hành trình bày tài liệu biên soạn theo bài – A4 Tải về
29   18d. Mẫu bìa chính B5 Tải về
30   18e. Mẫu bìa chính A4 Tải về
31   19. Mẫu Nhận xét giáo trình Tải về
32   20. Mẫu nhận xét tài liệu dạy học Tải về
33   21. Mẫu Phiếu đánh giá thẩm định giáo trình/tài liệu dạy học Tải về
34   22. Mẫu Biên bản họp hội đồng thẩm định giáo trình Tải về
35   23. Mẫu Biên bản họp hội đồng thẩm định tài liệu dạy học Tải về
36   24. Mẫu Báo cáo chỉnh sửa, hoàn thiện giáo trình/tài liệu dạy học Tải về

 

4. Biểu mẫu xác nhận bài báo khoa học

STT Tên biểu mẫu Nội dung
1 Mẫu đơn đề nghị xác nhận bài báo khoa học trong nước Tải về
2 Mẫu xác nhận bài báo khoa học trong nước Tải về
3 Mẫu đơn đề nghị xác nhận bài báo khoa học quốc tế Tải về
4 Mẫu xác nhận bài báo khoa học quốc tế Tải về

 

II. Văn bản, biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

1. Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu Nội dung
1 Kế hoạch cải tiến  hoạt động SHTT năm 2019 1083/KH-DDHHL ngày 31/12/2019 Tải về
2 Báo cáo kết quả hoạt động quản lí SHTT năm 2019 1081/BC-ĐHHL ngày 31/12/2019 Tải về
3 Quyết định ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường Đại học Hạ Long 766/QĐ-ĐHHL ngày 06/12/2019 Tải về
4 Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm tại Trường Đại học Hạ Long 765/QĐ-ĐHHL ngày 06/12/2019 Tải về
5 Quyết định ban hành Quy định về quản lí hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hạ Long 753/QĐ-ĐHHL ngày 01/12/2019 Tải về
6 Kế hoạch thực hiện rà soát hoạt động sở hữu trí tuệ 849/KH-ĐHHL ngày 07/10/2019 Tải về
7 Kế hoạch cải tiến  hoạt động SHTT năm 2017 878/KH-ĐHHL ngày 31/12/2017 Tải về
8 Phụ trách quản lí công tác sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Hạ Long 864/ĐHHL-HTQTQLKH ngày 28/12/2017 Tải về
9 Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá công tác quản lí tài sản trí tuệ tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 và định hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 799/BC-ĐHHL ngày  01/12/2017 Tải về
10 Kế hoạch thực hiện rà soát hoạt động sở hữu trí tuệ 625/KH-ĐHHL ngày 10/10/2017 Tải về

 

2. Biểu mẫu

STT TÊN SẢN PHẨM NỘI DUNG
1 BM01- Phiếu yêu cầu nộp đơn đăng ký Quyền sở hữu công nghiệp Tải về
2 BM02- Tờ khai đăng ký sáng chế Tải về
3 BM03- Tờ khai Đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tải về
4 BM04- Tờ khai Đăng ký nhãn hiệu Tải về
5 Phụ lục Biểu mẫu về sản xuất thử nghiệm  Tải về

 

BÌNH LUẬN