Trung tâm BDCB

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Hạ Long thông báo công tác tuyển sinh và phối hợp tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Đào tạo chứng chỉ

Trung tâm BDCB

Một số văn bản liên quan

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT  Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình đô đại học Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm học 2020 – 2021Trung tâm I tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022Thông báo tuyển sinh năm học 2019 – 2020Đội ngũ cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ trường đại học Hạ LongTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ