Thanh tra

Quyết định số 791/QĐ-ĐHHl ngày 14/10/2106 về việc ban hành bộ phiếu đánh giá công tác chuyên môn cá nhân và công tác quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm Trường Đại học Hạ Long. 791/QĐ-ĐHHL

Kiểm định chất lượng

Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp tập huấn đánh giá cơ sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12

Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp tập huấn đánh giá cơ sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 11/09/2018 đến 13/09/2018 tại thành phố Đà Nẵng. Nội dung chương trình tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, giúp cho các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tự đánh giá tại cơ sở.