Thanh tra

Quyết định số 791/QĐ-ĐHHl ngày 14/10/2106 về việc ban hành bộ phiếu đánh giá công tác chuyên môn cá nhân và công tác quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm Trường Đại học Hạ Long. 791/QĐ-ĐHHL

Kiểm định chất lượng

Tập huấn về nhiệm vụ tự đánh giá để kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Tập huấn về nhiệm vụ tự đánh giá để kiểm định cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp tập huấn đánh giá cơ sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12