Thứ Tư, 23/10/2019 | 15:17 GMT +7

Các văn bản pháp quy và văn bản quản lý điều hành về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

Tóm tắt nội dung các Văn bản Luật và Chỉ thị, thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (cập nhật ngày 23/10/2019)

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

TT Loại văn bản Kí hiệu Ngày tháng Trích yếu nội dung
I Văn bản Luật
1.    Luật Luật Giáo dục 2005

38/2005/QH11 

14/7/2005 Điều 17 Quy định về KĐCLGD “Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc KĐCLGD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả KĐCLGD được công bố công khai để xã hội biết và giám sát. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện KĐCLGD”.
2.    Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 44/2009/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 Bổ sung Mục 3a về KĐCLGD, trong đó gồm các điều: Điều 110a Nội dung quản lý nhà nước về KĐCLGD, Điều 110b Nguyên tắc KĐCLGD và Điều 110c Tổ chức KĐCLGD
3.    Luật Luật Giáo dục đại học

08/2012/QH13

18/6/2012 Chương VII của Luật Giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCLGD và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH.
4.    Luật Luật GDĐH (Văn bản hợp nhất) 11/VBHN-VPQH 11/12/2014 Theo VBHN, cơ sở giáo dục đại học KHÔNG bao gồm các trường cao đẳng.
5.    Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 34/2018/QH14 19/11/2018 Chương 49 xác định rõ về bảo đảm chất lượng giáo dục; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCLGD đại học. Chương 50 xác định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Chương 52 quy định về tổ chức KĐCLGD.
6.    Luật Luật giáo dục nghề nghiệp 74/2014/QH13 27/11/2014 Luật giáo dục nghề nghiệp (Chương VI. KĐCL giáo dục nghề nghiệp gồm các điều từ Điều 65 đến Điều 70 quy định từ mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc kiểm định; tổ chức quản lý KĐCLGD nghề nghiệp; Nhiệm vụ, quyền hạn của CSGD nghề nghiệp trong việc thực hiện KĐCLGD nghề nghiệp; Công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCLGD nghề nghiệp đến Sử dụng kết quả KĐCLGD nghề nghiệp).
7.    Nghị quyết của Quốc hội 50/2010/QH12 19/6/2010 Có nội dung yêu cầu: “Đẩy mạnh công tác đánh giá và KĐCLGDGDĐH theo hướng đẩy nhanh tiến độ và công khai kết quả KĐCL các cơ sở GDĐH,…hình thành một số tổ chức KĐCL GDĐHđộc lập”.
8.    Nghị quyết của Chính phủ 14/2005/NQ-CP 02/11/2005 Về đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐHViệt Nam giai đoạn 2006-2020 đã xem công tác đảm bảo và KĐCL là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đề ra mục tiêu “Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống KĐCLGD”.
9.    Nghị định của Chính phủ 75/2006/NĐ-CP 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, trong đó có quy định về vấn đề quản lý nhà nước về công tác KĐCLGD, các tổ chức quản lý và KĐCLGD, kết quả kiểm định chương trình và cơ sở giáo dục.
10.                Nghị định của Chính phủ 115/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó có nói về trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc chỉ đạo việc công khai chất lượng và công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
11.                Nghị định của Chính phủ 31/2011/NĐ-CP 11/5/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP đã cụ thể hóa các đầu việc chính của công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.
12.                Nghị định của Chính phủ 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
13.                Nghị định của Chính phủ 141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
14.                Nghị định của Chính phủ 48/2015/NĐ-CP 15/5/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
15.              Chỉ thị của Thủ tướng 296/CT-TTg 27/02/2010 Về đổi mới quản lý GDĐHgiai  đoạn 2010-2012, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ GDĐT: “Đẩy mạnh việc đánh giá và KĐCLGD đại học theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng, triển khai từng bước việc kiểm định các trường đại học, cao đẳng; xây dựng tiêu chuẩn và hình thành một số cơ quan KĐCLGD đại học,…”
16.              Quyết định của Thủ tưởng 711/QĐ-TTg 13/6/2012 Chiến lược phát triển giáo dục giao đoạn 2011-2020 “xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo và kiểm định các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học”.
17.              Nghị quyếtTrung ương 29-NQ/TW 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) thông qua.
18.              Nghị định của Chính phủ 73/2015/NĐ-CP 08/9/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, trong đó một trong các điều kiện để được công nhận phân tầng là “Đã được KĐCL đạt yêu cầu và còn giá trị hiệu lực bởi một tổ chức KĐCLGD được Bộ GD&ĐT công nhận”
              
20.                Quyết định của Thủ tưởng 1981/QĐ-TTg 18/10/2016 Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
21.              Quyết định của Thủ tưởng 1982/QĐ-TTg 18/10/2016 Quyết định Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
II Chỉ thị, thông tư, Quyết định, Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
22.              Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT

(Đã bị thay thế TT12)

01/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
23.              Quyết định 66/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
24.              Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
25.              Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng
26.              Quyết định 4138/QĐ-BGDĐT 20/9/2010 Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống KĐCLGD đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020
27.                 Nghị quyết của Ban CS Đảng Bộ GD&ĐT 05- NQ/BCSĐ 06/01/2010 Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 đã yêu cầu: “Đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng, triển khai từng bước việc kiểm định các trường đại học, cao đẳng; xây dựng tiêu chuẩn và hình thành một số cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập”
28.             Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/6/2011 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
29.             Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT 30/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
30.   Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học
31.           Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Ban hành Quy định về kiểm định viên KĐCLGD
32.   Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Ban hành Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức KĐCLGD
33.   Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
34.             Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH và TCCN
35.              Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
36.          Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT 02/10/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học
37.              Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học, trong đó KĐCLGD là một trong các tiêu chuẩn để xét cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia
38.        Thông tư .04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
39.           Thông tư .12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về KĐCL cơ sở giáo dục đại học
40.              Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT 05/8/2008 Tăng cường công tác đánh giá và KĐCLGD
41.          Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT 27/10/2009 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 – 2010 đã đề ra nhiệm vụ: “Bộ GiD&ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng của các trường giai đoạn 2009-2012; các trường đăng ký tham gia kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học”
42.              Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT 29/11/2011 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 – 2012 đề ra các nhiệm vụ: “Triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra; thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên; tự đánh giá trường và chương trình giáo dục; đăng ký đánh giá ngoài; khuyến khích tổ chức đánh giá đồng cấp để cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học”
43.             Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
44.              Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
 

45.              

Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 46.             Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
47.              Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
48.              Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
49.              Kế hoạch 118/KH-BGDĐT 23/2/2017 Về kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017
50.              Công văn 5542/BGDĐT- QLCL 23/11/2017 Về đẩy mạnh kiểm định CLGD các trường sư phạm, CTĐT giáo viên
51.              Công văn 373/QLCL-KĐCLGD 01/03/2018 Về giám sát hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
52.              Công văn 2274/BGDĐT-QLCL 28/5/2019 Về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm
53.              Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Về hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.
54.              Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Về hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.
55.              Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Về hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
56.              Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn tự đánh giácơ sở giáo dục đại học.
57.              Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.
58.              Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
59.              Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
 Tổng hợp Hằng Nga

 

 

 

                                                                                       

 

BÌNH LUẬN