Thứ Bảy, 6/10/2018 | 09:47 GMT +7

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lí, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ:

 1. Công tác khảo thí:
 • Chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa trong việc xây dựng lịch thi và quản lí điểm.
 • Chủ trì phối hợp với các khoa, các bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc làm đề thi và tổ  chức chọn hình thức thi, thực hiện sao in đề thi, chủ trì phối hợp với các khoa, các bộ môn tổ chức coi thi và chấm thi học phần.
 • Thực hiện một số công việc trong các kì thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp theo phân công của Hiệu trưởng.
 • Nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu những giải pháp cải tiến công tác đánh giá kết quả học tập và nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, lưu trữ bài thi, điểm thi của các kì thi.
 1. Công tác đảm bảo chất lượng:
 • Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cho từng giai đoạn. Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được phê chuẩn.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị lien quan trong tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng và đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo (dạy, học, giáo dục, việc làm của người học khi ra trường,…)
 • Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu. chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với nhà trường.
 • Nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các giải pháp và các điều kiện nguồn lực nhằm duy trì đánh giá chất lượng và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

 

BÌNH LUẬN