Thứ Sáu, 25/10/2019 | 10:59 GMT +7

Thủ tục quy trình: Phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Quy định thống nhất cách thức phúc khảo bài thi kết thúc học phần, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học.

Dự thảo Thủ tục quy trình: 

PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

  1. MỤC ĐÍCH

– Quy định thống nhất cách thức phúc khảo bài thi kết thúc học phần, hoàn chỉnh hệ thống các quy trình trong hoạt động đào tạo của Nhà trường.

– Đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho các kỳ thi hết học phần của sinh viên  đại học, cao đẳng và học sinh trung cấp (gọi chung là sinh viên) thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng trường Ðại học Hạ Long.

     3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

 Bước 1: Tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi

Sau khi phòng TTKT&ĐBCL công bố điểm thi kết thúc học phần, nếu sinh viên không hài lòng với kết quả đã công bố, có nhu cầu phúc khảo (khiếu nại) điểm thi kết thúc học phần phải nộp đơn (theo mẫu BM01.01/TTKT&ĐBCL) tại phòng TTKT&ĐBCL, lệ phí phúc khảo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm thi trên Website. Nếu đơn đã có đủ thông tin theo quy định, đúng thời hạn, bộ phận khảo thí  nhận đơn phúc khảo, ghi vào sổ theo dõi phúc khảo.

Bước 2: Rút bài phúc khảo

Khi hết thời hạn nhận đơn (sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm thi trên Website), phòng TTKT&ĐBCL tập hợp danh sách phúc khảo đối với từng học phần, rút bài thi kiểm tra kết quả (đối chiếu kết quả bài thi và danh sách ghi điểm, cộng lại điểm thành phần).

+ Nếu có sự sai lệch điểm (do cộng sai, vào điểm sai) chuyển sang bước 5;

+ Nếu không phát hiện điều gì bất thường về kỹ thuật thì niêm phong bài thi thành từng túi theo học phần (ghi rõ tổng số bài, tổng số tờ giấy thi), kèm theo đề thi và đáp án.

Bước 3: Thành lập Ban/Tổ chấm phúc khảo

Trưởng phòng TTKT&ĐBCL thành lập Ban/Tổ chấm phúc khảo, danh sách các giảng viên chấm phúc khảo học phần được Trưởng Khoa /Trưởng Bộ môn cử (theo mẫu BM01.02/TTKT&ĐBCL)  không trùng với danh sách chấm lần đầu (ít nhất một cán bộ chấm); 

Cán bộ phòng TTKT&ĐBCL thông báo cho giảng viên chấm phúc khảo biết thời gian, điạ điểm chấm phúc khảo học phần.

Bước 4: Chấm phúc khảo

– Trưởng phòng TTKT&ĐBCL chịu trách nhiệm phân công cán bộ  trực theo dõi, giao, nhận bài chấm phúc khảo, lên điểm sau khi  phúc khảo;

– 2 giảng viên chấm phúc khảo, chấm độc lập bằng bút viết có màu mực đặc biệt (do Phòng TTKT&ĐBCL cung cấp).

Lưu ý: Quy trình chấm phúc khảo được thực hiện tượng tự như chấm lần đầu theo hình thức chấm tập trung tại phòng chấm thi.

– Sau khi đã chấm độc lập xong, 2 giảng viên thống nhất điểm và ghi vào biên bản chấm phúc khảo bài thi (theo mẫu BM01.03/TTKT&ĐBCL).

– Bài phúc khảo là bài thi trắc nghiệm chuyển sang bước 5. Bài phúc khảo là bài thi tự luận, cán bộ khảo thí đối chiếu kết quả chấm lần đầu (kết quả đã công bố) và kết quả chấm phúc khảo, nếu:

+ Kết quả 2 lần chấm giống nhau hoặc chênh lệch nhỏ hơn 1 điểm chuyển sang bước 5;

+ Kết quả 2 lần chấm chênh lệch nhau từ 1 điểm trở lên thì

  • Trưởng phòng  TTKT&ĐBCL mời 2 cặp giảng viên (chấm lần đầu và chấm phúc khảo) đối thoại trực tiếp để  thống nhất điểm bài thi và ghi vào biên bản đối thoại (theo mẫu BM01.04/TTKT&ĐBCL).
  • Kết quả sau khi đối thoại (thể hiện qua biên bản) là kết quả phúc khảo.

Bước 5: Điều chỉnh điểm và thông báo kết quả phúc khảo

– Cán bộ khảo thí đối chiếu điểm chấm lần 1 (điểm đã công bố) với điểm chấm phúc khảo để tiến hành điều chỉnh điểm nếu có chênh lệch và vào Bẳng tổng hợp điểm phúc khảo (theo mẫu BM01.05/TTKT&ĐBCL)

+ Bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của bài trắc nghiệm là điểm chính thức.

+ Bài thi tự luận việc điều chỉnh điểm phúc khảo thực hiện như sau:

  • Nếu điểm phúc khảo bằng điểm chấm lần 1(điểm đã công bố) hoặc chênh lệch nhỏ hơn 1 điểm thì giữ nguyên điểm đã công bố
  • Nếu điểm phúc khảo (sau khi đối thoại) và điểm chấm lần 1 (điểm đã công bố) chênh lệch nhau từ 1 điểm trở lên lấy điểm chấm phúc khảo làm điểm chính thức.

– Cán bộ khảo thí kiểm tra lại, trình Trưởng Phòng TTKT&ĐBCL xem xét, ký duyệt;

– Phòng KT&KĐCL thông báo cho sinh viên biết kết quả phúc khảo (chậm nhất sau 15 ngày khi hết hạn nhận đơn), thông báo bằng bản cứng (chuyển về khoa) và thông báo trên trang thông tin điện tử của Phòng TTKT&ĐBCL.

Ghi chú: Sau khi phúc khảo nếu kết quả bài thi thay đổi sinh viên sẽ được nhận lại lệ phí. Giảng viên chấm thi lần 1 phải nộp kinh phí phúc khảo cho Phòng TTKT&ĐBCL .

Biểu mẫu

TT

Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM01.01/TTKT&ĐBCL Đơn xin phúc khảo bài thi
2 BM01.02/TTKT&ĐBCL Phân công giảng viên chấm phúc khảo
3 BM01.03/TTKT&ĐBCL Biên bản chấm phúc khảo bài thi
4 BM01.04/TTKT&ĐBCL Biên bản đối thoại chấm phúc khảo bài thi
5 BM01.05/TTKT&ĐBCL Bảng tổng hợp điểm phúc khảo

 

                                                                                                                         Phạm Thị Dung – Trưởng Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

BÌNH LUẬN