Phòng Thanh tra, KT và ĐBCLGD

Quyết định số 791/QĐ-ĐHHl ngày 14/10/2106 về việc ban hành bộ phiếu đánh giá công tác chuyên môn cá nhân và công tác quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm Trường Đại học Hạ Long. 791/QĐ-ĐHHL

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Toàn bộ các nội dung công khai theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Nhà trường công khai trên website, niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông qua các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng, Đề án tuyển sinh năm 2017, Kế hoạch năm học, Thời khoá biểu…
Dưới đây là toàn văn các báo cáo ba công khai: