Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCLGD

Quyết định số 791/QĐ-ĐHHl ngày 14/10/2106 về việc ban hành bộ phiếu đánh giá công tác chuyên môn cá nhân và công tác quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm Trường Đại học Hạ Long. 791/QĐ-ĐHHL