Thứ Năm, 16/1/2020 | 08:37 GMT +7

Faculity

Faculty of Foreign Languages Dean: Dr. Nguyễn Thị Hằng Email address: nguyenthihang@daihochalong.edu.vn Faculty of Tourism Dean: Dr Vũ Văn Viện Email address: vuvanvien@daihochalong.edu.vn Faculty of Culture Management Dean: Dr. Ngô Hải Ninh Email address: ngohaininh@daihochalong.edu.vn Faculty of Education Dean: Dr. Vũ Vương Trưởng Email:vuvuongtruong@daihochalong.edu.vn Faculty of Music and Art Vice Dean: Mr. Trần Vũ Lâm […]

Faculty of Foreign Languages Dean: Dr. Nguyễn Thị Hằng

Email address: nguyenthihang@daihochalong.edu.vn

Faculty of Tourism Dean: Dr Vũ Văn Viện

Email address: vuvanvien@daihochalong.edu.vn

Faculty of Culture Management Dean: Dr. Ngô Hải Ninh

Email address: ngohaininh@daihochalong.edu.vn

Faculty of Education Dean: Dr. Vũ Vương Trưởng

Email:vuvuongtruong@daihochalong.edu.vn

Faculty of Music and Art Vice Dean: Mr. Trần Vũ Lâm

Email: tranvulam@daihochalong.edu.vn

Faculty of Information Technology Vice Dean: Dr. Lương Khắc Định

Email: luongdinh@daihochalong.edu.vn

Faculty of Fishery Dean: Dr. Đặng Toàn Vinh

Email: dangtoanvinh@daihochalong.edu.vn

Faculty of Environment Dean: Dr.  Lê Duy Khương

Email: leduykhuong@daihochalong.edu.vn

Faculty of Basic Science Dean: Dr. Nguyễn Lâm Sung

Email: nguyenlamsung@daihochalong.edu.vn

BÌNH LUẬN