Thứ Sáu, 29/4/2022 | 07:41 GMT +7

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm phó giáo sư

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 đã họp; Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 603/TB-ĐHHL về kết quả xét bổ nhiệm. Toàn văn Thông báo như sau:

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 416/QĐ-ĐHHL ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022) đã họp xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với 01 hồ sơ của ứng viên Phạm Quý Giang, Tiến sĩ Khoa học môi trường.

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả như sau:

Họ và tên ứng viên Phạm Quý Giang, Tiến sĩ Khoa học môi trường.
Đăng ký bổ nhiệm: Phó Giáo sư ngành Nông nghiệp.
Đã được Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Hạ Long thống nhất đưa vào danh sách đủ điều kiện để được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Nông nghiệp.

Trường Đại học Hạ Long trân trọng thông báo đến tất cả các phòng, khoa, trung tâm và được đăng trên trang web của Trường. Mọi ý kiến phản hồi về kết quả xét trên đây xin phản ánh về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế trước ngày 20/5/2022./.

BÌNH LUẬN