Thứ Sáu, 26/4/2024 | 15:59 GMT +7

Kế hoạch 111

thực hiện đề án "thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật" trên địa bàn năm 2024

Kế hoạch 

thực hiện đề án “thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật” trên địa bàn năm 2024

BÌNH LUẬN