Trung tâm TT Thư viện

Lịch nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4  và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Thực hiện quy định của Bộ Luật lao động về nghỉ lễ, Tết, theo Công văn số 2538/UBND-VX1 ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Thông báo số 375/TB-ĐHHL về lịch nghỉ và lịch trực dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để triển khai, thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.