Giới thiệu chung

Giới thiệu Hội đồng trường

Hội đồng trường Đại học Hạ Long được kiện toàn theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trường Đại học Hạ Long phù hợp với Luật Giáo dục đại học năm 2012 cũng như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Số lượng thành viên là 19 người, bao gồm: 1 chủ tịch, 10 thành viên thuộc trường, 8 thành viên ngoài trường (là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp sử dụng lao động).

Sứ mạng và mục tiêu

1. Sứ mạng Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung   tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế […]

Giới thiệu chung về Trường Đại học Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trường được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.