Thứ Ba, 13/12/2022 | 11:31 GMT +7

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Ngày 09/12/2022, Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; đồng thời ban hành công văn số 1739/ĐHHL-TCHC về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Dưới đây là toàn văn Công văn 1739.

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan; tổ chức, đơn vị, ngày 09/12/2022, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 bao gồm 49 người (trong đó có 12 người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 35 người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập bổ sung nếu có biến động lớn và 02 người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Để thống nhất việc kê khai, nhà trường đề nghị các đồng chí thuộc đối tượng phải kê khai lưu ý một số nội dung sau:

1. Mẫu kê khai đã được đăng tải trên trang web của Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế (tải về từ mục Biểu mẫu).

Các đồng chí thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (khoản A, khoản C Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL) kê khai theo mẫu 01.

Các đồng chí thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập bổ sung (khoản B Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL) kê khai theo mẫu 02 nếu trong năm 2022 có tổng thu nhập của cả gia đình từ 300 triệu đồng trở lên hoặc có biến động tài sản từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu biến động tài sản, thu nhập không đủ lớn đến mức trên đây thì không cần kê khai mà chỉ cần báo cáo theo mẫu 03.

2. Khi kê khai cần lưu ý:

– Giữ nguyên tất cả các mục để kê khai (kể cả mục không có tài sản, thu nhập). Phải kê khai đủ tất cả các mục có trong mẫu. Mục nào không có tài sản, thu nhập thuộc diện phải kê khai thì ghi là “KHÔNG CÓ”.

– Tài sản kê khai là tài sản tại thời điểm kê khai đang thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người khai, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi (hợp pháp) chưa thành niên. Phải kê khai cả tài sản đã mua nhưng chưa sang tên hoặc đứng tên hộ và ghi rõ vào mục “Thông tin khác…”.

– Giá trị nhà, đất và các tài sản khác được kê khai theo giá trị gốc tại thời điểm mua/bán; Đối với tài sản không mua/bán (thừa kế, cho tặng) thì kê khai theo giá trị ước tính tại thời điểm kê khai và cần ghi chú rõ giá trị tính tại thời điểm nào.

3. Ngoài việc kí tên ở cuối bản kê khai, người kê khai và người nhận bản kê khai cần phải kí tên ở tất cả các trang (kí ở lề dưới của mỗi trang, trừ trang cuối).

4. Các đồng chí trực tiếp nộp bản kê khai tại phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế và kí sổ giao nhận. Bản kê khai này là một phần của bộ hồ sơ quản lí viên chức và được thông báo công khai trong trường theo quy định (công khai tại phòng Văn thư). Để đảm bảo không phải kê khai lại do kê khai chưa đúng quy định, các đồng chí có thể gửi bản mềm để kiểm tra trước (nếu thấy cần).

5. Thời hạn cuối phải nộp bản kê khai: Trước ngày 20/12/2022.

Đề nghị các đồng chí thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành việc kê khai đúng thời hạn để Nhà trường kịp thời tổng hợp và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh theo quy định./.

(Ghi chú: Gửi kèm công văn 03 biểu mẫu)

BÌNH LUẬN