Thứ Hai, 19/7/2021 | 07:40 GMT +7

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động năm học 2020-2021

Ngày 16/7/2021 nhà trường đã ban hành Công văn số 720/ĐHHL-TCHC về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động năm học 2020-2021. Sau đây là toàn văn:

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh), nhà trường hướng dẫn các phòng, khoa, trung tâm triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng năm học 2020-2021 như sau:

I. Đối tượng và phạm vi đánh giá

Tất cả viên chức và lao động hợp đồng có mặt đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 (trừ những người mới làm việc dưới 6 tháng) đều thuộc đối tượng đánh giá và xếp loại chất lượng.

Người có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Người nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Người nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Người được cử đi học tập trung thì lấy kết quả học tập có xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng.

Phạm vi đánh giá tính theo thời gian và kết quả của năm học 2020-2021.

II. Căn cứ đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

– Nhiệm vụ được giao và các cam kết trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết;

– Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức, người lao động.

III. Nội dung đánh giá và tiêu chí xếp loại chất lượng

1. Nội dung đánh giá:

Việc đánh giá viên chức và lao động hợp đồng được xem xét theo 4 nội dung sau:

(1) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

(3) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, lao động;

(4) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức, lao động.

Đối với viên chức quản lý (các cấp) được xem xét theo 4 nội dung trên đây và thêm 2 nội dung sau:

(1) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

(2) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

2. Tiêu chí xếp loại chất lượng:

Viên chức, lao động được xếp loại chất lượng theo 4 loại:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Các tiêu chí xếp loại chất lượng theo quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15 của Mục 3, Chương II, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP (có bảng tiêu chí xếp loại chất lượng kèm theo).

3. Một số lưu ý:

Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu đơn vị không cao hơn mức xếp loại chất lượng của đơn vị.

Để đảm bảo tỉ lệ xếp loại chất lượng sát với thực tế và không quá mất cân đối giữa các đơn vị, đề nghị các đơn vị tham khảo tỉ lệ sau đây: Số người được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 1/3 tổng số người trong đơn vị.

IV. Quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 1. Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá, tự nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bước 2. Cá nhân trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp đơn vị để các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến (Chủ tịch Hội đồng Trường và thành viên Ban Giám hiệu trình bày báo cáo tại cuộc họp cán bộ chủ chốt; các đối tượng còn lại trình bày báo cáo tại cuộc họp phòng, khoa, trung tâm). Các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3. (Riêng đối với viên chức quản lí) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

Bước 4. Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức:

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tập hợp hồ sơ, tài liệu đánh giá, xếp loại đối với viên chức quản lí, tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng.

Tập thể lãnh đạo trường, Hiệu trưởng và trưởng các phòng, khoa, trung tâm tham khảo các ý kiến tham gia tại bước 2, từ đó đề nghị hoặc quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động theo thẩm quyền:

– Tập thể lãnh đạo trường đề nghị nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng viên chức đối với các thành viên Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng Trường; báo cáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

– Hiệu trưởng quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức quản lí các cấp từ cấp trưởng phòng và tương đương trở xuống.

– Trưởng các phòng, khoa, trung tâm quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức và lao động không giữ chức vụ quản lí thuộc đơn vị.

Bước 5. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định.

V. Quy định về hồ sơ và thời hạn hoàn thành

Hồ sơ các phòng, khoa, trung tâm cần nộp gồm có:

(1) Phiếu đánh giá của từng viên chức và lao động hợp đồng;

(2) Biên bản họp đánh giá của đơn vị (trong đó ghi ý kiến thống nhất của cuộc họp về ưu nhược điểm và đề nghị xếp loại đối với từng thành viên);

(3) Phiếu đánh giá cán bộ của cấp uỷ nơi công tác đối với cán bộ quản lí.

Các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện quy trình đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế (đ/c Vũ Thị Thu Hà) xong trước ngày 05/8/2021.

Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì phản ánh về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế để báo cáo Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.

BÌNH LUẬN