Chủ Nhật, 16/9/2018 | 23:46 GMT +7

Giới thiệu về Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là một phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Hạ Long, có các chức năng và nhiệm vụ sau:

  1. Giới thiệu chung

     + Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

     + Địa chỉ: Tầng 2 Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Hạ Long (Cơ sở 1)

     + Website:

     + Email: phongdaotao.dhhl@moet.edu.vn

  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
  2. Chức năng

    Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy, học tập của các hệ và loại hình đào tạo của Trường.

  1. Nhiệm vụ

     – Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

    – Chủ trì và phối hợp với các khoa đào tạo xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo, cập nhật các chương trình đào tiên tiến, chương trình chất lượng cao, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy – học tập, đề cương học phần, tài liệu học tập.

     – Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lí đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lí quá trình đào tạo các hệ đào tạo.

     – Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo. Tham gia theo dõi, đề xuất Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

     – Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp sinh viên trúng tuyển hoặc chuyển trường vào các chuyên ngành theo quy định của Trường và thuộc thẩm quyền quản lí của Phòng. Bàn giao danh sách lớp sinh viên cho các đơn vị có liên quan. Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên quản lí, kiểm tra hồ sơ sinh viên.

    – Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các đơn vị phân công giảng viên, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ được phân công.

      – Phối hợp với Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên.

      – Chủ trì việc xét tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp các hệ đào tạo của trường. – Quản lí phôi văn bằng, chứng chỉ và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của học sinh, sinh viên khi có yêu cầu.

      – Quản lí, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi học phần của các hệ đại học. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lí của Phòng và của Trường.

       – Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên.

      – Chủ trì đề xuất trình Hiệu trưởng xét: Chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, cảnh báo học tập, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho học sinh, sinh viên.

      – Quản lí các nội dung thông tin đào tạo.

     – Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám hiệu giao cho.

III. Cơ cấu tổ chức

     Biên chế đơn vị có 08 người, trong đó:

     – Tiến sĩ:  02

     – Thạc sĩ: 05

     – Đại học: 01

     – Đảng viên: 06

 

BÌNH LUẬN