Phòng Đào tạo

Thông tin tuyển sinh năm 2021

TB v/v xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành trình độ Đại học, ngành Giáo dục Mầm non-trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm 2021 https://drive.google.com/file/d/1PNT42Xh4a-4mqNRlXkbQfS8H2_3CBT9D/view?usp=sharing Quy đinh Quy đổi Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, kết quả học lực ở Bậc THPT sang thang điểm 10 https://docs.google.com/document/d/1Hoip7I3NYwVNjHTRYerdnvJCRPRvw7YhL1MlSzrYv5k/edit?usp=sharing TB v/v […]