Thứ Hai, 19/7/2021 | 07:45 GMT +7

Hướng dẫn bình xét thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 16/7/2021 nhà trường đã ban hành Công văn số 721/ĐHHL-TCHC về việc hướng dẫn bình xét thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm 2021. Sau đây là toàn văn:

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

Để có căn cứ tính hưởng mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộ, nhà trường đề nghị các phòng, khoa, trung tâm triển khai việc bình xét, xếp loại. Việc bình xét, xếp loại được thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 404/HD-ĐHHL ngày 21/7/2017 của trường Đại học Hạ Long “về việc bình xét, xếp loại để tính hưởng mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộ”. Để thống nhất trong triển khai thực hiện, nhà trường lưu ý một số điểm như sau:

1. Thời gian xem xét, đánh giá: Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021.

2. Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cá nhân tự đánh giá theo 8 tiêu chí, mỗi tiêu chí cho điểm theo 7 mức, tổng điểm tối đa là 100 điểm, mẫu phiếu đánh giá như sau:

 

Tiêu chí đánh giá Mức độ đạt được Cá nhân tự cho điểm Đơn vị cho điểm
 

 

 

 
Tổng cộng:

Bước 2. Đơn vị tổ chức họp bình xét và xếp loại, có biên bản họp kèm theo phiếu đánh giá kết quả gửi về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

3. Khi bình xét, đánh giá phải đảm bảo chỉ tiêu các loại như sau:

 

Loại A Loại B Tổng
loại A+B
Tổng
loại C+D
Đối với các đơn vị đào tạo đại học và phục vụ đào tạo đại học Không quá 30% Không quá 60% Không quá 90% ít nhất 10%
Đối với các đơn vị còn lại Không quá 20% Không quá 70% Không quá 90% ít nhất 10%

Khi xác định chỉ tiêu được làm tròn số đến phần nguyên.

4. Hồ sơ các đơn vị nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính Thanh tra và Pháp chế gồm có:

– Phiếu bình xét, xếp loại của từng cá nhân;

– Biên bản họp bình xét, xếp loại của đơn vị.

Ngoài ra, đề nghị các đơn vị gửi thêm file mềm (file định dạng WORD) biên bản họp bình xét, xếp loại về hộp thư: phongtccb.dhhl@moet.edu.vn.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 05/8/2021.

Đề nghị các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện đúng quy định và hoàn thành đúng thời hạn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, thì phản ánh về phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế để báo cáo Hiệu trưởng giải quyết./.

BÌNH LUẬN