Chủ Nhật, 26/4/2020 | 15:42 GMT +7

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để triển khai, thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan tới toàn thể cán bộ, viên chức, lao động và học sinh sinh viên Nhà trường biết nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Có trách nhiệm triển khai thi hành Luật thống nhất, hiệu quả, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Trường trong việc triển khai thi hành Luật. Từ đó xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Toàn văn Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước của trường Đại học Hạ Long

BÌNH LUẬN