Phòng HC-QT

Trường Đại học Hạ Long hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 19-CV/TU ngày 05/10/2020 của của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn […]