Thứ Hai, 10/5/2021 | 09:33 GMT +7

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Ngày 9/5/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 9/5/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hoạt động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các đơn vị theo dõi tập trung tại đơn vị mình, tập trung không quá 20 người, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang…

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị An Linh (ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh), đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng điều hành nhà trường) cùng toàn thể đảng viên các đơn vị trong toàn trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hoạt động, đồng chí Trần Trung Vỹ nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), viên chức, lao động (VC, LĐ) hiểu sâu và nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ; cổ vũ, động viên CB, ĐV, VC, LĐ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo thành phong trào thi đua, tổ chức, thực hiện sáng tạo với tinh thần quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ trong toàn trường thực hiện nghiêm túc hoạt động, các đảng viên các Chi bộ nghiên cứu hoàn thành nghiêm túc bài viết thu hoạch sau khi kết thúc hoạt động.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đầu cầu khoa Sư phạm

Tại chương trình, đồng chí Phạm Thị An Linh đã tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Trường, tập trung vào 3 nội dung chính:

– Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030;

– Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, sau đó các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành bài viết thu hoạch.

TTTTTV&GLVHVN

BÌNH LUẬN