Thứ Tư, 13/1/2021 | 09:26 GMT +7

Cải cách hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc  ban hành các Văn bản về Cải cách hành chính. Trường Đại học Hạ Long, ban hành các văn bản cải cách hành chính như sau

 

Các Văn bản do Trường Đại học Hạ Long ban hành
Các Văn bản do UBND tỉnh ban hành
STT Tên văn bản Số văn bản/ngày ban hành Tải về STT Tên văn bản Số văn bản, ngày ban hành Tải về
1 Chương trình hành động Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cáp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2020 423/KH-ĐHHL /26/4/2021 Tải về 1  Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh về một số giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đỏi số tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến 2023  304/KH-UBND, ngày 26/12/2022 Tải về
2 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cai cách hành chính năm 2021 205/KH-ĐHHL /03/3/2021 Tải về 2 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh 4788/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Tải về
3 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 46/KH-ĐHHL /13/01/2022 Tải về 3 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Số 45/KH-UBND, ngày 21/2/2023 Tải về
4 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 43/KH-ĐHHL /13/01/2021 Tải về 4 Nghị Quyết Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 Số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 Tải về
5 Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, trường ĐHHL 1005/KH-ĐHHL /04/10/2021 Tải về 5 Kế hoạch Thực hiện đề án Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Số 81/KH-UBND, ngày 22/3/2023 Tải về
6 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 228/KH-ĐHHL/ 25/2/2022 Tải về 6 Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Số 131/Ctr-UBND, ngày 02/7/2021 Tải về
7 Quyết định  về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trường Đại học Hạ Long; 152/QĐ-ĐHHL /09/02/2022 7 Kế hoạch Triển khai chuyên đề “Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh” Số 157/KH-UBND, ngày 15/6/2023 Tải về
8 Kế hoạch số  về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và Quy chế dân chủ năm 2022 448/KH-BCĐ /31/3/2022 8 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Số 304/KH-UBND, ngày 26/12/2022 Tải về
9 Kế hoạch về triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 1695/KH-ĐHHL /30/11/2022 Tải về 9 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Số 3912/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 Tải về
Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ năm 2022 448/KH-BCĐ /31/3/2022 Tải về 10 Nghị quyết Về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Số 124/NQ-HĐND, ngày 04/11/2022 Tải về
11  Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Số: 13/KH-ĐHHL /06/1/2023 Tải về 11 https://baoquangninh.vn/trien-khai-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-cuoi-nam-2023-3254178.html
12 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Trường Đại học Hạ Long năm 2023 Số: 20/KH-ĐHHL /06/1/2023 Tải về 12
13 Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Trường Đại học Hạ Long
Số: 90/QĐ-ĐHHL /06/1/2023
Tải về
14 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Số: 184/KH-ĐHHL /02/3/2023 Tải về

 

BÌNH LUẬN