Thông Báo

Kế hoạch hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023; Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế hoạch Số 76/KH-ĐHHL ngày 31/01/2023, hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023.