Tin Tức

Đại học Hạ Long và việc thu hút nhân tài

Được thành lập từ tháng 10/2014, đến nay Trường Đại học Hạ Long đã từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy, uy tín trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Với các chính sách mở, riêng có của tỉnh, Đại học Hạ Long đã thu hút được nhiều nhân tài về làm việc, công tác, cống hiến, giúp nhà trường ngày càng phát triển.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học ở Đại học Hạ Long

Nghiên cứu khoa học (NCKH) được Trường Đại học Hạ Long xem là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều đề tài NCKH của nhà trường đã bám sát nhu cầu thực tế, giàu triển vọng ứng dụng vào sản xuất và đời sống.