Thứ Ba, 8/8/2023 | 14:36 GMT +7

Thông báo đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học từ năm 2023

Quyết định về việc Trường Đại học Hạ Long đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học từ năm 2023:

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường ĐHHL;
Căn cứ Biên bản họp thẩm định Đề án mở ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHHL;

Trường Đại học Hạ Long đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học, mã số 7480201. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng tốt nghiệp đối với ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế của nhà trường.

Trường Đại học Hạ Long chịu trách nhiệm thực hiện chương trình đào tạo theo các quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 và thực hiện đánh giá chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo theo các quy định hiện hành của Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018).

Trường Đại học Hạ Long thông báo đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học (mã số 7480201) từ năm 2023, chi tiết:

  1. Quyết định mở ngành
  2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
  3. Đề án mở ngành
  4. Nghi quyết của Hội đồng trường

 

BÌNH LUẬN