Thứ Sáu, 26/6/2020 | 12:36 GMT +7

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 25/6/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 4252/UBND-TM1 về viêc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 25/6/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 4252/UBND-TM1 về viêc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Toàn văn văn bản chỉ đạo tải về tại đây

Quy chế phối hợp về quản lý kinh doanh đa cấp  trên địa bàn Quảng Ninh

 

 

BÌNH LUẬN