Thứ Ba, 30/6/2020 | 14:36 GMT +7

Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Toàn văn Quyết định: TẠI ĐÂY  Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định […]

  • Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  • Toàn văn Quyết định: TẠI ĐÂY 
  • Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 113/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  • Toàn văn Kế hoạch: TẠI ĐÂY

 

 

 

 

BÌNH LUẬN