Thứ Sáu, 15/5/2020 | 21:03 GMT +7

Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chỉ thị số: 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19

Chỉ thị nêu rõ 3 nhiệm vụ: 1) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; 2) Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 3) Xây dựng nội dung, định hướng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong văn kiện Đại hội Đảng bộ và quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, trong phần tổ chức thực hiện, Chỉ thị cũng nêu rõ các nhiệm vụ có liên quan đến các đơn vị trực thuộc.

Toàn văn Chỉ thị tải về tại đây

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN