Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên

Ngày 12/11/2021 Hiệu trưởng đã kí ban hành Thông báo số 1177/TB-ĐHHL về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng. Sau đây là toàn văn Thông báo: