Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội thảo tập huấn dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” tháng 3/2021

Từ ngày 22/3 đến ngày 25/3/2021, dự án “Giám sát xu hướng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam” (MOTIVE) được tổ chức đợt tập huấn tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Hà Nội. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Sản phẩm Khoa học Công nghệ

Bao gồm giáo trình tài liệu, danh mục đề tài, danh sách bài báo, kỉ yếu, thông tin khoa học, sác ấn phẩm xuất bản