Phòng HC-QT

Tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 401/ĐHHL-HCQT ngày 24/4/2020 về việc tuyên truyền kỉ niệm 130 ngày sinh của Bác.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày 29/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Trên cơ sở đó, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 435/ĐHHL-HCQT ngày 04/5/2020 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và phổ biến tới các đơn vị, cá nhân nhà trường biết và thực hiện.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Ngày 01/01/2015 Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL về việc thành lập các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường Đại học Hạ Long. Theo đó, có 23 phòng, khoa, trung tâm được thành lập, trong đó có phòng Hành chính – Quản trị.