Thứ Sáu, 16/11/2018 | 16:36 GMT +7

Thông tư số 10/2018/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 13/9/2018,  Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

– Đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp:

  1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) – Mã số: V.09.02.01;
  2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) – Mã số: V.09.02.02;
  3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) – Mã số: V.09.02.03;
  4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) – Mã số: V.09.02.04.

– Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

  1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I – Mã số: V.09.02.05;
  2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II – Mã số: V.09.02.06;
  3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III – Mã số: V.09.02.07;
  4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III – Mã số: V.09.02.08;
  5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV – Mã số: V.09.02.09.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Toàn văn thông tư tải về tại đây

BÌNH LUẬN