Thứ Năm, 6/4/2023 | 16:32 GMT +7

Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại phường Nam Khê

Căn cứ Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh”. Để đưa các nội dung của Bộ Quy tắc vào áp dụng trong các hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân […]

Căn cứ Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh”. Để đưa các nội dung của Bộ Quy tắc vào áp dụng trong các hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường Nam Khê ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Phường Nam Khê.

Xem toàn văn Kế hoạch TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN