Thông Báo

MOTIVE Project in HALOU

The MOTIVE project, supported and inspired by MOET, aims at ensuring that the Vietnamese higher education system addresses the challenging of reform policy implementation on graduates tracking by monitoring their transition towards the labour market as well as their employment situation, through the set-up of the first National Center for Graduate Tracking in Vietnam.

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.

DỰ ÁN MOTIVE LÀ GÌ?

MOTIVE – Monitoring Trends In Vietnamese graduates’ Employment – Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp.